Psiko Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü - Öğrenci Burs ve Sosyal Hizmetler Uygulama Yönergesi

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen tüm burs ve sosyal hizmet uygulamaları aşağıda yer alan “Öğrenci Burs ve Sosyal Hizmetler Uygulama Yönergesi” esas alınarak yürütülmektedir.

BÖLÜM I

Genel Esaslar
Amaçlar
Madde 1- Bu Yönergenin Amaçları;

a) Öğrencilere yardım amacıyla, çeşitli kurum, dernek ve kişilerden sağlanacak, kredi ve bağışlarla sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirlerin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bütçesinde toplanarak, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere verilmesi;

b) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddesi uyarınca elde edilen gelirlerle, Maliye Bakanlığının her yıl Bütçe Kanununun ilgili hükmü uyarınca öğrencilerin kitap, kırtasiye, barınma, yarı zamanlı çalışma ile beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için ayırdığı payın kullanılma esasları ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması;

c) Öğrencilerin dersleri dışında kalan zamanlarında, iş imkanlarının araştırılarak işe yerleştirilmeleri, maddi katkı sağlayacak çeşitli etkinliklerle ilgili çalışmaların organizasyonunun yapılması, öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri ders araç, gereç  ve ev eşyalarının temini yönünde, “SOSYAL HİZMET” faaliyetlerinin yapılması ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge Akdeniz Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3-

a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. ve 47. maddeleri,

b) Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15. ve 16. maddeleri,

c) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddesi uyarınca elde edilen gelirlerden ayrılan payla ilgili olarak, Maliye Bakanlığınca her yıl yeniden düzenlenen ve Bütçe Kanununda yer alan üniversite öğrencilerinin burs, kitap, kırtasiye ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar .

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede belirtilen;

a) Yönetim Kurulu : Üniversite Yönetim Kurulunu,

b) Burs ve Sosyal Hizmetler Üst Komisyonu: Rektör Yardımcısının Başkanlığında, her Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulun Burs ve Sosyal Hizmetler Kurulundan seçilmiş birer Öğretim Elemanı, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ile Sosyal Hizmet Uzmanından oluşan komisyonu,

c) Burs ve Sosyal Hizmetler Kurulu: Fakültelerde Dekanın, Yüksekokullarda ve Enstitülerde Yüksekokul/Enstitü Müdürünün görevlendireceği, Dekan/Müdür Yardımcısının Başkanlığında o yükseköğretim kurumunda görevli üç öğretim elemanı, öğrenci işleri sorumlusu ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanından oluşan kuruldur. (Bu kurul yönergeye dayanak teşkil eden ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esasların altıncı maddesinde işaret edilen kuruldur.)

d) Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi: Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında, burs ve sosyal hizmetlerle ilgili her türlü çalışmanın organize edildiği ve sekreterya işlemlerinin yürütüldüğü birimi,

e) Burs: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, diğer kamu kurumlarınca, Sivil Toplum Kuruluşlarınca ve Vakıflar tarafından verilen karşılıksız nakit parayı,

f) Yarı Zamanlı Çalışma: Her eğitim öğretim döneminde Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjan kadar ihtiyaç sahibi öğrencilerin üniversitenin ihtiyaç duyulan birimlerinde iş kanunları ile ilgili mevzuat kapsamında ücret karşılığı yarı zamanlı çalıştırılmasını,

g) Ücretsiz Yemek: İhtiyaç sahibi öğrencilerin üniversitenin merkez yemekhanesinde üretilen öğle yemeğinden ücreti Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca ödenmek üzere faydalandırılmasını,

h) Alternatif Barınma: Yüksek öğretim öğrenci yurtlarında barınma olanağı bulamayan öğrenciler için Sosyal Hizmetler Şubesi Müdürlüğünce belirlenen apart, otel, pansiyon ve evlerde barınma olanağının sağlanmasını,

i) İhtiyaç Sahibi Öğrenci: Sosyo ekonomik yönden muhtaç olduğu meslek elemanınca tespit edilen öğrenciyi ifade eder.

Organlar ve Görevleri

Madde 5- (1)

a) Üniversite Yönetim Kurulu :

 1. Burs ve Sosyal Hizmetler Üst Komisyonunun sunduğu teklifleri değerlendirerek, sosyal hizmet uygulamalarından faydalanacak öğrenci sayılarını belirler.
 2. Burs ve Sosyal Hizmetler Üst Komisyonunun öğrenci bursları ve sosyal hizmetler faaliyetleri ile ilgili her türlü teklifini görüşerek karara bağlar.

b) Burs ve Sosyal Hizmetler Üst Komisyonu :

 1. Kişi ve Kuruluşlarca verilecek bursları değerlendirerek ihtiyaç sahibi öğrencilere yönlendirir.
 2. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bütçesine öz gelir sağlar, öğrencilere iş imkânları araştırmak üzere, çeşitli şahıs, dernek ve kurumlarla görüşmeler yaparak projeler geliştirir, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın görev alanına giren konularda hizmetin daha verimli sunulması için tavsiye kararları alır.
 3. Öğrencilere verilecek burs ve sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin ilkeleri belirleyerek sosyal ve ekonomik yoksulluk öncelikli olmak üzere başarıya dayalı ilke ve esasları belirler

c) Burs ve Sosyal Hizmetler Kurulu:

 1. Burs ve Sosyal Hizmet uygulamalarıyla ilgili her türlü duyuruyu öğrencilere vaktinde ulaştırarak, başvurmalarını sağlar, öğrenciler hakkında her türlü bilgi (öğrenci ve ailesine yönelik bilgi) ve belgeye (vukuatlı nüfus kayıt örneği) dayalı ön değerlendirmeyi yaparak Burs ve Sosyal Hizmetler Birimine üniversite genelinde değerlendirmek üzere yönlendirir.
 2. Öğrencilere katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, öğrencilerin çeşitli işlere yerleştirilmesinde, öğrenciye ilişkin belge ve bilgiye dayalı ön değerlendirmeyi yaparak üniversite genelinde değerlendirmek üzere Burs ve Sosyal Hizmetler Birimine öneride bulunur.

R-172

d) Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi :

 1. Öğrenci burs kaynaklarının arttırılması, öğrencilere iş imkanlarının araştırılması ve yerleştirilmesi yönünde kişi ve kuruluşlarla görüşmeler yapar.
 2. Öğrencilerin bilgi, beceri ve birikimlerini değerlendirerek, maddi kazanç sağlayacak ve burs kaynaklarını artıracak her türlü sosyal hizmet etkinliklerini organize eder.
 3. Burs ve sosyal hizmet uygulamalarından faydalandırılacak öğrencilerin sosyal ve ekonomik düzeylerini belirlemeye yönelik Burs ve Sosyal Hizmetler Üst Komisyonunun belirlediği ilke ve esasları temel alarak, sosyal inceleme formunu hazırlar ve puanlamasını yapar.
 4. Burs ve Sosyal Hizmetler Kurulunun yaptığı ön değerlendirmeyi esas alarak ilgili öğretim kurumuna devam eden öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarını üniversite genelinde değerlendirmesini yaparak çalışmayı sonlandırır.
 5. Yardım ve sosyal hizmet uygulamalarından yararlanacak öğrencilerle ilgili gerekli işlemleri yapar.
 6. Öğrencilere doğrudan burs verecek kişi ve kuruluşlar ile öğrenciler arasında karşılıklı iletişimi sağlar, aracılık işlemini yürütür.
 7. İşe yerleştirilecek öğrencilerin, özelliklerini, birikimlerini, boş zamanlarını belirlemeye yönelik hazırlıkları ve çalışmaları yapar.
 8. İşe yerleştirilen öğrencilerin periyodik takiplerini yapar.
 9. Burs ve sosyal hizmetlerle ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıtlarını tutarak gerekli raporları düzenler.

10.  Burs ve sosyal hizmetler konusundaki faaliyetlerle ilgili olarak, öğrenciler ile bu yönergede belirtilen komisyon ve kurullar arasındaki her türlü çalışmayı organize eder ve sekreterya işlerini yürütür. 

BÖLÜM II

Burslarla İlgili Esaslar

Gelir Kaynakları

Madde 6-

 1. Çeşitli vakıf, kurum, şirket, dernek ..... vb. tüzel kişilerce veya özel şahıslarca işleyiş ve şartları tamamen verenler tarafından belirlenen ayni ve nakdi yardım gelirleri.
 2. Bütçe kanunlarına göre her yıl Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden konulan ödenekler.
 3. Her türlü ayni ve nakdi yardım gelirleri.
 4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40. maddesi gereği Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Bütçesine alınmış her türlü ayni ve nakdi yardım gelirleri.
İlkeler

Madde 7-Burs ve sosyal hizmet uygulamalarında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur.

 1. Bursun verilmesinde Fakülte/Yüksekokul/Enstitüler arasında herhangi bölüm veya kontenjan farkı gözetilmez. Ancak üniversiteye yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine sosyal ve ekonomik ihtiyaçları  göz önünde bulundurularak  öncelik tanınır.
 2. Burs ve sosyal hizmet uygulamaları bir eğitim öğretim yılı için geçerlidir.
 3. Başvuru formlarına yanlış beyanın tespit edilmesi durumunda burs kesilir ve öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.
 4. Burs aldığı süre içinde disiplin cezası (uyarma  cezası hariç) alan öğrencilerin bursları kesilir.
 5. Başarılı öğrencilerle, herhangi bir engeli ve/veya sürekli hastalığı olan öğrencilere öncelik tanınır.
 6. Burs ve sosyal hizmet uygulamasından faydalanacak öğrenciler, her yıl başarı ve ekonomik durumları yeniden değerlendirilerek tespit edilirler.
 7. Öğrencinin Burs ve Sosyal Hizmetler Birimince yönlendirilen burs ve sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin hizmetlerin birinden faydalanması esastır. Sosyal Hizmet Uzmanları yapacakları değerlendirme ile öğrencinin nakit yardım karşılığı olan hizmetlerden birden fazlasından yararlanıp yararlanamayacağına karar verir.
İşleyiş

Madde 8-

 1. Burs ve sosyal hizmet uygulamasından faydalanmak isteyen öğrenciler, üniversitemizin web sayfasında eğitim öğretim dönemi başında duyurulan ilana istinaden internet üzerinden başvuru yaparlar.
 2. Burs ve Sosyal Hizmetler Kurulu, ön değerlendirmesini yaptığı öğrencilere ilişkin görüşlerini belirterek ilgili belge(vukuatlı aile nüfus kayıt  örneği) ile birlikte Burs ve Sosyal Hizmetler Birimine teslim eder.
 3. Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi, fakülte, yüksekokul, enstitülerden gelen ve internet üzerinden alınan başvuru formalarının puanlama ve sıralamasını yaparak, burs ve sosyal hizmet uygulamalarından faydalanacak öğrencileri belirler ve Burs ve Sosyal Hizmetler Üst Komisyonunu bilgilendirir.
 4. İnternet üzerinden başvuru yapamayan öğrenciler ile özel yetenek sınavı ve ek kontenjanla gelen öğrenciler Burs ve Sosyal Hizmetler Birimine gelip sosyal inceleme formu doldurarak bireysel başvuruda bulunabilirler.
 5. Burs ve sosyal hizmet uygulamasından faydalanan öğrencilerin her türlü işleyiş ve periyodik takipleri Burs ve Sosyal Hizmetler Kurulu ile Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi tarafından yapılır.

BÖLÜM III

Diğer Hususlar
Madde 9-
 1. Burs ve Sosyal Hizmet uygulamaları için gelir sağlamak amacı ile çeşitli sosyal/kültürel faaliyetler ve aktiviteler düzenlenir. Bu faaliyetlerden elde edilen gelirler, masrafları karşılandıktan sonra Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesine öz gelir olarak kaydedilir.
 2. Bu yönerge kapsamında yapılan her türlü ödemelerin, harcama yetkilisi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanıdır. 

BÖLÜM  IV

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 10- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 24.10.1997 tarih ve 197/1259 sayılı Senato Kararıyla kabul edilmiş olan aynı içerikli Yönerge yürürlükten kalkacaktır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edilip, Rektörce onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönerge hükümleri, Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

24.10.1997 Tarih ve 197/1259 sayılı Senato Kararıyla kabul edildi.

(1)  13.09.2007 Tarih ve 08/101 sayılı Senato Kararıyla yapılan değişiklik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :14.12.2022 13:52:00
Son güncelleme : 8.03.2023 17:37:08