Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Akdeniz Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Yönergesi


Yönerge Klavuzu:

 1.       Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Birimi: 2. Bölüm Madde 5-6
 2.       Topluluk Danışmanları Koordinatörü: 3. Bölüm Madde 7
 3.       Topluluk Danışmanı’nın görev sorumluluk ve görevlendirilmesi: 3. Bölüm madde – 8
 4.       Öğrenci Topluluğu:  4. Bölüm Madde – 9, 5. Bölüm Madde - 10 (***)
 5.       Topluluğun Kapatılması: 6. Bölüm Madde-12
 6.       Üyelik, Üyelikten çıkma ve çıkarılma: 7. Bölüm Madde- 13-14
 7.       Topluluğun Organları, Topluluk Genel Kurulu, Topluluk Yönetim Kurulu, Topluluk Denetim Kurulu, Topluluk Başkanı: 8. Bölüm Madde 15-16-17-18-19 (**)
 8.       Topluluk Belgeleri: 8. Bölüm Madde 20 

YENİ TOPLULUK KURMA BAŞVURU İŞLEMLERİ

Topluluk kurulma başvuru işlemleri için aşağıdaki formların eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. (bkz : Yönerge Madde-11). Başvuru talepleri 2017-2018 Eğitim öğretim yılı başında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

dosya indirFORM 1 - Topluluk Kurma Formu  

dosya indirFORM 1 – EK1 -Topluluk Kurma Formu  

dosya indirFORM 1 – EK2 -Topluluk Kurma Formu

Topluluk Kurulması

MADDE 11 – (1)Topluluk kurmak isteyen en az 15 (onbeş) ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi, iş bu yönergeye bağlı kalarak bu taleplerini topluluğun sorumluluğunu üstlenecek olan danışman öğretim elemanı tarafından hazırlanacak dilekçe (Yönerge eki Form 1) ile birlikte Yürütme Birimine başvurur. Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde topluluk kurulabilir.(*) 

TOPLULUK GENEL KURULU

Toplulukların Genel Kurul evrakları eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde faaliyet yapamayacaklardır. (**)

  dosya indirFORM 6 - Topluluk Genel Kurulu  

dosya indirFORM 6A - Topluluk Genel Kurulu

TOPLULUK YÖNETİM KURULU

Toplulukların yıl içerisinde yaptıkları Yönetim Kurulu Toplantıları aşağıda belirtilen formla kayıt altına alınması gerekmektedir.

dosya indirFORM 7 - Toplantı Tutanağı

TOPLULUK ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

Topluluk üye kaydının geçerli olması için formların eksiksiz doldurulup imzalanması gerekmektedir.

dosya indirFORM 4 - Topluluk Üyelik Formu  

dosya indirFORM 5 - Üye Kayıt Formu

ETKİNLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Topluluklar gerçekleştirmek istedikleri etkinlikler için Etkinlik Talep Formunu eksiksiz doldurup başvurmaları gerekmektedir. (****) 

dosya indirFORM 2 - Etkinlik Talep Formu   

dosya indirFORM 3 - Etkinlik Geri bildirim

DİĞER HUSUSLAR

Yürürlük:

MADDE 23 – (1) Bu yönerge, 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı başlangıç tarihinde

yürürlüğe girer. 

Yürütme:

MADDE 24 – (1) Bu yönerge hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

15.03.2017 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Eğitim öğretim yılının başından itibaren mevcut topluluklar yönergeye göre kapatılmış sayılacağından açılacak olan toplulukların etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri için başvuru taleplerini ivedilikle yapmaları, bölüm 8’de belirtilen topluluk organlarını topluluğun açılmasına istinaden geciktirmeden Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

(*) Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek kriterler:

 1. Aynı amaçlı birden çok topluluk kurma taleplerinin bulunup bulunmaması,
 2. Sadece bir birime ve bölüme yönelik aktivite yapmak üzere birim ve bölüm adıyla topluluk kurma talebinin var olup olmaması,
 3. Daha önce kurulmuş olan ancak faaliyet göstermeyen topluluklardan olup olmaması,
 4. Topluluk amaçlarının sosyal, kültürel, sportif, bilimsel ve kişisel gelişim alanlarında öğrencilerimize katkı sağlayabilecek nitelikte olup olmadığı,
 5. Topluluk kurma amaçlarının yönergeye aykırı hükümler içerip içermediği vb.

(**) Öğrenci Topluluğu

MADDE 9 –e) Öğrenci Toplulukları; genel kurul toplantısı sonucu ilk kez veya yeniden seçilen Topluluk Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu üyeleri (Form 6) ile Topluluk Başkanı tarafından belirlenen başkan yardımcısının isimlerini Topluluk Danışmanının onaylı yazısı (Form 6A ekinde) ile Yürütme Birimine en geç 5 işgünü içerisinde bildirmek durumundadır. 

(***) Belirtilen maddedeki fıkraların eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Etkinlik Talebi Oluru kabul edilmeyecek ve/veya geç sonuçlanacaktır.

(****)Önemli Not 1:

Madde – 9 d)“Öğrenci toplulukları, üniversite veya ulusal düzeyde katılmış oldukları tüm faaliyetlerinin bitimini izleyen yedi işgünü içerisinde, etkinlik değerlendirme formunu (Yönerge eki Form 3) Yürütme Birimine verirler.” Bu formun verilmemesi durumunda bir sonraki etkinlik talebi kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 2:

Değerlendime kurulu 09.11.2017 tarih ve 13 sayılı kararına göre; Eğitim-Öğretim yılı başında yapılacak değerlendimeye kadar topluluk kurulmayacaktır.

Sayfa Özeti: Akdeniz Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Yönergesi

Anahtar Kelimeler: